Nord vedtok satsing på økonomi i Steinkjer

Utdanning: Forutsigbarhet er viktig for rekrutteringen til Handelshøgskolen. Dessuten skal det utredes satsing innen bioøkonomi, i tillegg til videreføring av DigInn.

– Vi er lettet over at styrets for Nord universitet den 26. juni satser i Steinkjer, og vedtok at biovitenskap og økonomifagmiljløet fortsatt skal være lokalisert i Steinkjer, sier studiestedskoordinator Torstein Gustavsen, Handelshøgskolen Steinkjer.

På kort sikt er dette viktig for rekrutteringen at nye studenter. Dette gir forutsigbarhet og vi kan garantere økonomistudier i Steinkjer og InnoCamp framover.

På lengre sikt gir satsingen unike mulighet til å utvikle Nord universitet faglig innen framtidas logikker som digitalisering og sirkulærøkonomi.

Torstein Gustavsen
HAR EN PLAN: -Vi satser digitalt, sier studiestedkoordinator for Handelshøgskolen i Steinkjer Torstein Gustavsen, Nord universitet. (Foto: Morten Stene)

Offensive næringssatsing

– Vi har senter for Digital innovasjon og grønn bærekraft (DigInn) under oppbygging, sier Gustavsen. I tillegg fikk vi nylig økonomisk støtte til et betydelig utdanningsløft innenfor etter- og videreutdanning i digitalisering av forretningsprosesser sammen med næringsforumene i regionene.

Dekan for Handleshøgskolen proklamerte nylig at det skal satses på en robust og attraktiv bachelorutdanning i Steinkjer. Vi har langsiktige planer for en matergradsutdanning og utvikling av etter- og videreutdannings tilbudet MBA (Master of Business Administration) i Stjørdal er under kontinuerlig utvikling og meget etterspurt.

Bioøkonomi og DigInn

– Handelshøgskolen var ikke direkte omfattet av stedsdiskusjonene i denne omgangen, sier Gustavsen. Vi skulle utredes til høsten. Nå har stedslokalisering blitt fastlagt. I sted skal det legges planer for ytterligere faglig utvikling sammen med Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

– Dette er dobbelt bra. For det første kan vi garantere framtidige studenter at det blir studiemuligheter i økonomi i Steinkjer. For det andre gir det spennende faglige utviklingsmuligheter for senter for Digital innovasjon og grønn bærekraft (DigInn) sin utvikling som er i startgropa.

Håper medieteknologi blir

– Så får vi håpe at ikke siste ordet er sagt når det gjeld lokalisering av de næringselevante medieteknologimiljøene som ble vedtatt flyttet til Levanger, sier Gustavsen.  Det ligger mange framtidsrettede digitale muligheter i samspillet med dem. Dessuten hadde de gitt et større og mer tverrfaglig studentmiljø.

Flere rundt styrebordet uttrykt at dagens vedtak ikke er hogd i stein. Nordstyremedlem Emma Svarva Giskås la fram et forslag om at fag og studiemiljøet innen spill- og opplevelseteknologi skulle bli værende i Steinkjer som en naturlig del av InnoCamp. Forslaget falt, da bare to representanter stemte for det.

Kommenter gjerne, men vis saklighet: