Uavklart om nærings-arbeidet i nye Steinkjer

Offentlig forvaltning: Det er ansatt ledere i tre av de fire etatene i nye Steinkjer kommune. Hvordan næringsarbeidet skal organiseres er foreløpig ikke avklart.

ETATSLEDERE: Gunvor Aursjø, teknisk sjef; Kenneth Arntzen oppvekstsjef og Leif Terje Nilsen blir kultursjef i nye Steinkjer. (Foto: Steinkjer kommune)

Gunvor Aursjø blir teknisk sjef, Kenneth Arntzen blir oppvekstsjef og Leif Terje Nilsen blir kultursjef i Nye Steinkjer. Alle tre har tilsvarende stillinger i Steinkjer kommune i dag, og har takket ja til å fylle rollene som etatsjefer fra 2019.

Fire etater

Nye Steinkjer skal administrativt bestå av fire etater: Oppvekst, teknisk, helse og kultur. I tillegg skal det ansettes en stabssjef/assisterende rådmann. Stillingen som helsesjef og stabssjef/assisterende rådmann lyses ut internt i første omgang og snarest mulig.

Næringsarbeidet spred og delvis uavklart

Næring og Landbruk blir ikke egne etater. Landbruk er plassert som en enhet under Teknisk. Mens næringsutvikling er et av ansvarsområde til stabstjenesten under fagområde Plan og utvikling. Når det gjelder det øvrige næringsarbeidet er det en egen prosess på organiseringen av det som ennå ikke er ferdig.

De nye organisasjonsprinsippene

Overordnede praksiser

  • Helhetlig og tverrsektoriell tenkning
  • Fokus på digitalisering og endring i arbeidsmåter og måten tjenestene ytes på
  • Legge til rette for å motta nye oppgaver
  • Samarbeid med frivilligheten og fokus på innbyggerdialog og innbyggermedvirkning (kommune 3.0)
  • Ingen enheter legges direkte under rådmannen

Fokus på ledelse

God ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne. God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

For å bidra til kontinuerlig strategi- og fornyingsarbeid i nye Steinkjer kommune er det viktig at den administrative organiseringen gjør det mulig for ledere å bidra i strategiarbeid. Dette vil gjelde ledere på alle plan, men er spesielt viktig for rådmannens ledergruppe.

For å legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeiderne må den administrative organiseringen bidra til at det er nærhet mellom leder og medarbeidere.

 Økonomi

Intensjonsavtalen inneholder forventninger om økonomiske innsparinger. Den administrative organiseringen skal bidra til å nå dette målet, både direkte og indirekte. Direkte ved at totalkostnaden med den administrative organiseringen av nye Steinkjer vil bli mindre enn summen av kostnadene ville vært dersom de to kommunene ikke hadde slått seg sammen. Indirekte ved at satsing både på strategisk ledelse og nærledelse har som mål å redusere kostnader for nye Steinkjer kommune.

Les mer om den nye administrative organiseringen i Steinkjer kommune

Kommenter gjerne, men vis saklighet: