Austmo leder for NIBIO i Steinkjer

Nyheter: Lars Bendik Austmo skal lede utviklingen og oppbyggingen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin nye enhet i Steinkjer.

Utviklingen av NIBIO Steinkjer som et landbruksfaglig forskningsmiljø innebærer både fysisk etablering og utvikling av den faglige virksomheten, herunder feltforsøksfasiliteter.

NIBIO Steinkjer vil ha et særlig ansvar for samarbeid med regionale partnere innen FoU, næringsliv og offentlig forvaltning.

Innovasjonscampus Steinkjer blir viktig

– Samlokaliseringen i, og oppbyggingen av, Innovsjonscampus Steinkjer blir spennende og interessant, sier prosjektleder Lars Bendik Austmo, NIBIO, som tiltrådte først i september 2018. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) føler seg svært velkommen i Steinkjer og Trøndelag.

– Vi setter stor pris på alle som ønsker samarbeid med NIBIO på ulikt vis. NIBIO er allerede aktive og til stede i regionen. Nå skal dette utvikles videre på flere områder.

Fire fagområder

Faglig vil NIBIO i Steinkjer arbeide med

  • jordbruk og matproduksjon (agronomi, jord- og plantekultur)
  • skogforskning
  • sirkulærøkonomi med vekt på næringsstoffer og miljø
  • kartproduksjon og mulig tilgrensende områder

– Vi skal være leverandør av kunnskap for utvikling av fremtidige og bærekraftige løsninger innen landbruk, skogbruk og matproduksjon, sier Austmo.

Erfaren rovdyrforvalter

Lars Bendik Austmo (42) kommer  fra stilling som seksjonsleder for Rovviltseksjonen i Statens naturoppsyn. Han har tidligere arbeidet med rovdyrforvaltning hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag (2002−2009), Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet (2009−2010) og Direktoratet for naturforvaltning (2010−2013).

Austmo er utdannet cand.mag. fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og cand.scient. i zoologi/naturforvaltning fra NTNU i 2002.

Fakta
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

NIBIO har 700 medarbeidere fordelt på fem fagdivisjoner og fire staber, og kontorer spredt rundt i hele landet.

Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav. Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap

Kommenter gjerne, men vis saklighet: